För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Dalarna

Jessica Eek Vänsterpartist och sjuksköterska

Kampen mot ojämlikhet -Vänsterpartiet kräver förändring!

En styrka vi har i vårt samhälle är att vi tar gemensamt ansvar för varandra och för att ingen lämnas utanför. Genom lagstiftning och offentlig vård ska varje människa tillförsäkras att hjälp, vård och stöd finns när den behövs. Denna rättvisa ordning har under en tid dock satts i gungning.

Vården har under en längre tid varit satt under hård press och då har andra intressen klivit in och prioriteringsordningen har förskjutits. Sjukvårdens samlade kompetens är de som har bäst förmåga att kunna bedöma vilka insatser som ska göras, men tyvärr har dessa beslut i större grad överskjutits till den enskilde att bestämma. 

Region Dalarnas förra politiska ledning valde att lägga ut Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på LOV (Lagen om valfrihet). Det har inneburit att vårdens insatser kring barn och ungas psykiska hälsa fragmenterats och att större ansvar har lagts på den enskilde att välja vårdgivare, och att då lyckas välja rätt bland flera aktörer. Hur väl ett företag är på att marknadsföra sig behöver inte på något sätt spegla kvaliteten i deras verksamhet, men kommer i stor utsträckning spela roll för den enskildes val. På så sätt har vården förskjutits från att vara ett behov som ska tillgodoses till att bli en handelsvara på en lukrativ marknad. 

Prioritera BUP – samordna insatser och ge rätt förutsättningar 

Region Dalarna bör istället för att privatisera BUP tillse att verksamheten ges bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Vägvalet att privatisera tog nämligen en motsatt riktning när de ekonomiska förutsättningarna halverades. Det försatte verksamheten i ett kaosartat läge med personalflykt som följd. Verksamheten BUP behöver genomlysas och ges rätt förutsättningar, samtidigt som det är av vikt att Region Dalarna åtar sig att uppgiften att i större utsträckning samordna insatser från elevhälsa, ungdomsmottagning, samtalsmottagning för barn och unga och den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 

Det är därför särskilt bekymmersamt att Socialdemokraterna, som tidigare delade Vänsterpartiets åsikt och viljeinriktning, nu i maktposition valt att tillåta en fortsatt splittring av vården. Men det är inte de som får betala, det är folket i Dalarna som ges en mer ojämlik vård.  

Satsa på klimatet – Vänsterpartiet arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik

En annan aspekt av ojämlikhet är klimatet. Om vi inte klarar att nå klimatmålen blir konsekvensen att det kommer drabba oss alla hårt. Efter en genomgång av regionens hållbarhetsredovisning kan vi konstatera att vi inte kommer nå klimatmålen som är satta för 2030. Vi behöver ett ökat krav på minskade koldioxidutsläpp. Därför vill vi att det jämte den ekonomiska flerårsplanen ska fastställas en klimatbudget och att regionen prioriterar dessa mål. 

Det ändrade måltidssystemet regionen valt kommer få en en stor effekt på regionens klimatpåverkan. Systemet som nu ska implementeras innebär att all mat ska tillagas i Mora för att vidare transporteras ut i länet. Både ur ett säkerhetsperspektiv och av miljöskäl är det av yttersta vikt att tillagningsköket i Falun bibehålls och tillåts fortsätta sin verksamhet som tidigare.  Även kollektivtrafiken behöver av klimat- och jämlikhetsskäl utvecklas. Som ett steg mot allmän avgiftsfri kollektivtrafik vill vi införa prismodellen “en tia om dagen”. 

Vänsterpartiet kräver förändring!

Patrik Liljeglöd, oppositionsråd Vänsterpartiet, Region Dalarna 

5 Vänsterkrav

  • Stoppa privatiseringen av vården
  • Utveckla och samordna BUP
  • Inför en klimatbudget
  • Återställ köket i Falun
  • Gör kollektivtrafiken billigare

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter