För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Så skapar vi jämställda och jämlika samhällen!

Text: Christina Snell Lumio

Regionfullmäktige har tagit beslut om en ny strategisk plan för Norrbotten. I denna ingår ett
antal politiska uppdrag med grund i Agenda 2030. God hälsa samt anständiga arbetsvillkor
och en hållbar ekonomi ska prägla samtliga uppdrag, dvs. ha en god balans mellan den
miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten. Det handlar om att skapa jämställda och
jämlika samhällen.


För en jämlik vård ska primärvården förstärkas och folkhälsan prioriteras. Vi vill flytta vården
närmare patienten. Psykisk ohälsa är ett område som kommer att vara prioriterat. Att förbättra
tillgängligheten till vård för medborgarna är nödvändigt om vi ska kunna få en vård som är
jämlik. För att lyckas med detta behöver vi få fler som vill arbeta och bosätta sig i Norrbotten.
Vi ser nu en ökad efterfrågan på arbetskraft inom alla yrkesområden. Stora industriella
etableringar i Norrbotten påverkar samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar vilket
leder till ökad konkurrens om arbetskraften. Därför måste regionen arbeta för jämställda
löner, en bättre arbetsmiljö och minska beroendet av hyrpersonal.


Genom att lita på personalens kompetens kan vi utveckla verksamheten och få engagerade
medarbetare. Ändrade arbetssätt innebär att vi flyttar ansvar och beslut närmare
verksamheten.

För att få fler människor att vilja flytta till Norrbotten måste vi verka för jämlika
förutsättningar att leva och bo i hela länet. Vi behöver en fungerande infrastruktur. Det
innebär att staten måste medverka och bidra till investeringar och ett hållbart nyttjande av
naturen och dess resurser. Tillgång till naturen, en jämställd idrott, fritid och kultur spridd i
hela regionen skapar kreativa samhällen som förbättrar allas välbefinnande och främjar den
sociala sammanhållningen. Inom detta arbete måste rättigheterna för nationella minoriteter
och urfolket samerna prioriteras.

Region Norrbotten påverkas liksom alla andra regioner och kommuner av ökad inflation samt
ökade pensions- och personalkostnader vilket innebär att skatteintäkterna räcker till allt
mindre verksamhet. Vi ser också att ett snabbt förändrat klimat kan få allvarliga konsekvenser
för infrastruktur och människors hälsa och vi behöver därför stärka vår självförsörjningsgrad
för ett hållbart Norrbotten. Nu är det nödvändigt att staten tar ett större ansvar för att
kommuner och regioner ska ha jämlika förutsättningar att klara sina uppdrag. Nuvarande
skatte- och utjämningssystem måste ses över.

Så kan vi skapa jämlika och jämställda samhällen där alla som lever och bor idag i Norrbotten
kan tillgodose sina grundläggande behov utan att det innebär negativa konsekvenser för
framtida generationer, vår natur och vår miljö.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter