För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Alla har rätt till jämlik tandvård

Tandhälsan i Sverige är generellt god, men den är inte jämlik idag. Många i glesbebyggda områden, äldre och socioekonomiskt utsatta grupper får inte den hjälp de behöver på grund av att det inom folktandvården fattas tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Bristen på personal inom folktandvården kommer inte att lösas inom de närmaste åren, trots en prognos om att antalet tandläkare kommer att öka med 10 procent fram till år 2035, framförallt på grund av att folkmängden ökar.

Regionernas utökade ansvar för vissa patientgrupper, däribland unga vuxna, i kombination med svårigheter att rekrytera och behålla personal leder till en allt tydligare uppdelning av tandvårdsmarknaden. En allt större del av folktandvårdens resurser tas i anspråk för tandvården till barn och unga vuxna, för befolkningsansvaret och för patientgrupper med särskilda behov.

Som en konsekvens blir privattandvården alltmer koncentrerad till allmäntandvård till vuxna inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Denna tudelning av marknaden påverkar folktandvårdens attraktivitet som arbetsgivare negativt, eftersom behandlare ofta efterfrågar en variation av patienter och behandlingar.

Från statens sida kan detta göras genom förändringar i gränssnittet mellan regionernas ansvar och det statliga tandvårdsstödet, exempelvis åldersgränsen för avgiftsfri tandvård till barn och unga vuxna och stödet till patienter med särskilda behov. Från regionernas sida behövs en fungerande dialog och samverkan med privata vårdgivare i planeringen av tandvården i regionen.

Tandvårdslagen bör innehålla vissa etiska principer för tandvårdens prioriteringar. Behovs-solidaritetsprincipen om att den som har det största behovet av tandvård ska ges företräde till tandvården behöver föras in i tandvårdslagen. Principen om att tandvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet behöver föras in i tandvårdslagen.

Tandvårdens samlade resurser måste därför fördelas bättre och jämlikare för att fler ska kunna ha friska tänder. Alla har rätt till tandvård oavsett var man bor i landet eller vilken inkomst man har.

Margaretha Löfgren (V), ordförande i beredningen för primärvård och tandvård

Detta är en debattartikel som Vänsterpartiet skrivit tillsammans med våra samarbetspartiet S och MP

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter