För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västernorrland

Arbetstidsförkortning- en åtgärd för att lösa bemanningskrisen i Västernorrland!

Text: Nina Orefjärd

Sjukvården blöder. Ända sedan 90-talet har pengarna som staten fördelat till kommuner och regioner minskat. En jämförelse mellan hur stor del av BNP som då lades på den offentliga välfärden jämfört med nu visar att skolor och äldreboenden, psykiatrin och sjukhusen varje år får 800 miljarder mindre.

Resursbristen är en viktig förklaring till den negativa utveckling som skett i Sverige. Under de senaste 30 åren har Region Västernorrland, liksom många andra regioner, beslutat om nedskärningar som lett till en allt sämre tillgång till vård och en sämre arbetsmiljö för personalen. Det har fått personal att sluta och skapat ett stort beroende av hyrpersonal, så kallade stafetter. År 2023 landade kostnaden för stafetter på över 760 miljoner kronor i Västernorrland.

Vården är också dyrare i Västernorrland, på grund av flera anledningar. Vi är ett geografiskt stort län med många tätorter men knappt 240 000 invånare. Vi har en högre andel äldre, kroniker och en sjukare befolkning, samt färre i arbetsför ålder. Det kommunala skatteutjämningssystemets konstruktion gör att vi får svårt att finansiera vård, skola och omsorg och leder till att kommunerna tar ut höga kommunalskatter. Detta pressar regionerna att hålla nere regionskatten vilket påverkar finansieringen av sjukvården.

Politiker från höger till vänster har därför inte velat höja regionskatten, utan låtit problemen eskalera. Vänsterpartiet har dock sedan 2016 hävdat att personalsituationen kommer förvärras om inte personalens arbetsmiljö och villkor förbättras, och hävdat att vi måste våga tillföra resurser för att kunna göra det. Men våra förslag och krav har ignorerats och vi har nu en katastrofal ekonomi och allt sämre tillgång till vård.

Välfärden behöver mer resurser menar Vänsterpartiets Nina Orefjärd.

En viktig åtgärd vi kämpat för är förkortad arbetstid med bibehållen lön. Den lösningen skulle göra regionen mer attraktiv som arbetsgivare och samtidigt tillåta mer återhämtning för personalen. Våra skuggbudgetar har konsekvent lagt stora resurser för sådana personalsatsningar. 2019 satte vi exempelvis av 400 miljoner kronor och inför 2024 avsatte vi 200 miljoner kronor plus ytterligare 100 miljoner till primärvården. Vi har lagt flera motioner om att regionen bör införa förkortad arbetstid med bibehållen lön till en början på enheter med särskilda rekryteringsproblem, exempelvis förlossningsvården. I Hälso- och sjukvårdsnämnden och på Regionstyrelsen har vi understrukit behovet av att titta på hur ett sänkt arbetstidsmått skulle kunna underlätta schemaläggningen.

Runt om i landet har många försök med förkortad arbetstid gjorts med goda resultat. I Västerbotten arbetar delar av personalen enligt en arbetstidsmodell som ger en veckoarbetstid om 32 timmar/vecka. Stafettberoendet där är knappt en tredjedel av Västernorrlands. Även om det har fler orsaker, så bidrar såklart lägre veckoarbetstid till större återhämtning och till viljan att jobba kvar.

Våra förslag får alltjämt nej. I forna och nuvarande majoritetens politik finns ingen insikt kring vad som måste till för att vända skutan. Att vi måste satsa på personalen, vår viktigaste resurs! Men vi kommer fortsätta lägga våra förslag och hoppas att valet 2026 ger oss mandaten att skapa förändringen som regionen behöver.

4 vänsterkrav för att lösa bemanningskrisen!
Inför förkortad arbetstid med bibehållen lön- det ger mer återhämtning för personalen!

Lyssna på personalen- de ska driva utvecklingsarbetet!

Se över bemanningstalen- för att minska personalens stress!

Säkra goda löner för all personal- och en god löneutveckling!

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter