För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västmanland

Stärk funktionsrättsrörelsen!

Text: Fredrik Stockhaus

Trots höga ambitioner om en tillgänglig vård och kollektivtrafik lyckas inte Region Västmanland fullt ut med det. Även om både teknik och lagstiftning har gått framåt så är förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar sämre, anser Fredrik Stockhaus (V) som är regionpolitiker och blind.

Cirka 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Om vi till dem lägger deras anhöriga så har vi en mycket stor del av befolkningen vars utsatthet och ojämlika livsvillkor ofta ignoreras och döljs. Människor med funktionsnedsättning har sämre hälsa än genomsnittet och skattar sin livskvalitet som sämre. De deltar sällan i föreningsliv, politik och idrott. Arbetslösheten är långt över snittet och utbildningsnivån betydligt under. Utsattheten för våld är hög på grund av den beroendeposition många människor med funktionsvariationer befinner sig i och inte minst gäller det personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lång väg kvar till tillgängliga och inkluderande verksamheter

Att leva med en funktionsnedsättning i Västmanland gör att rörelsefriheten begränsas på grund av otillgänglig kollektivtrafik. Exempelvis fungerar inte hållplatsutropen så att synskadade kan resa riskfritt. Färdtjänsten, som för många är avgörande för att kunna arbeta, studera och ha en aktiv fritid, fungerar olika beroende på var i regionen man bor. Hälso- och sjukvården är i mycket fysiskt otillgänglig för rullstolsanvändare och regionens digitala tjänster är alltjämt inte användbara för stora grupper.

År 2009 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att all offentlig verksamhet ska vara inkluderande och tillgänglig. Dit är det ännu långt inom Region Västmanland och det leder till att människor utestängs rent fysiskt, men också att de drar sig för att resa eller uppsöka vård av rädsla för dåligt bemötande.

Fredrik Stockhaus

Funktionsnedsättning är en rättighetsfråga 

Funktionsnedsättning betraktas, trots lagstiftning och internationella åtaganden, oftast inte som en jämlikhetsfråga och en fråga om mänskliga rättigheter utan som något besvärande kostsamt som negligeras när politiska beslut ska fattas. Ett exempel bland många är den aviserade höjningen av avgiften på hörapparater i Västmanland som uppgår till flera hundra procent.

För Vänsterpartiet är det självklart att funktionsnedsättning måste hanteras som den rättighetsfråga det är. Vi driver därför frågan om fysisk tillgänglighet till regionens lokaler och digitala tjänster. Vi arbetar för att funktionsnedsättning ska bli ett integrerat perspektiv i alla verksamheter som regionen bekostar och styr. Vi motsätter oss höjningar av avgifter som slår direkt mot människor med funktionsnedsättning. Vi vill stärka möjligheterna för funktionsrättsrörelsen att påverka politiska beslut så att de inte leder till diskriminering utan till inkludering.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter