För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Norrbotten

Vänsterpartiet föreslår 20 miljarder till välfärden

Personalens inflytande måste öka

Att ta tillvara på den utbildade personalens kompetens och deras kunskap om patientgrupperna de möter i sitt närområde är ett viktigt verktyg för att förbättra arbetsmiljö och erbjuda jämlik vård i Norrbotten. Region Norrbotten arbetar därför med övergången till tillitsbaserad styrning.

Under alltför lång tid har sjukvården varit detaljstyrd uppifrån och låst in personalen i en tung administrativ börda. Det har tagit tid från patientmötet och det har begränsat vårdpersonalens möjligheter att använda sina kunskaper. Att känna att man inte har utrymme att arbeta utifrån den kompetens man är utbildad i, för att istället följa detaljerade mål beslutade högt upp i organisationen är en bidragande faktor till att arbetsvillkoren inte är attraktiva. 

Tillitsbaserad styrning har vuxit fram i efterverkningarna av New Public Management, och behovet av att kunna påverka sin arbetssituation uttalas allt tydligare från personalen. Detta ser Vänsterpartiet som en del i att återskapa förtroendet mellan verksamhet och ledning och förändringen måste ske hela vägen, även på politisk nivå.  

Att styra genom tillit betyder inte valfritt arbete, snarare förutsätter det tydliga ramar och tydliga mandat. Ramar som personalen känner en trygghet att verka inom. Fokus ska ligga på helhet och lärande men också ge möjlighet att kunna agera vid allvarliga problem. Behovet av att kunna utvärdera sitt arbete kommer att fortsätta finnas, och till och med vara ännu viktigare. Men hur det mäts för att utvärdera behöver förändras så att vi kommer ifrån detaljstyrningen. 

I Region Norrbotten arbetar organisationen nu med att anpassa det befintliga styrsystemet för att ge enhetschefer mer mandat. Att vara första linjens chef ska innebära utrymme att arbeta med verksamhetsutveckling och det arbetet ska tillvarata personalens kunskap och närområdets behov. Första linjens chefer ska också känna att mandatet är deras på riktigt och vilja ta ansvar över det. De som arbetar närmast invånaren ska kunna hitta lösningarna som behövs. Det som fungerar på en hälsocentral i en större kommun kan vara någonting helt annat på en hälsocentral i en liten kommun. Behovet i en kommun med fler yngre är med största sannolikhet annorlunda än i en med fler äldre. Den kunskapen finns hos personalen som möter patienten och den måste tillvaratas.

Politikens mål är att länets hela befolkning ska ha tillgång till en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den ska vara jämlik, rättvis och bidra till att motverka den ojämlika hälsan. När det beskrivs i styrdokument måste det vara på ett sätt som ger länets olika delar möjlighet att erbjuda det som just deras område behöver. Därför ser den styrande majoriteten övergången till tillitsbaserad styrning som en absolut nödvändighet. Arbetet måste ske i samverkan med personalen för att de ska kunna återfå inflytande över sitt arbete.

5 vänsterkrav

  1. Jämlik vård och tandvård i hela länet
  2. Ökat inflytande för personalen
  3. Rättvisa löner för alla medarbetare
  4. Kollektivtrafik i hela Norrbotten
  5. Ett jämställt och attraktivt län

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter