För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Västerbotten

Vård ska ges efter behov, men kvinnors sjukdomar och hälsotillstånd prioriteras inte lika högt i forskning och i frågan om resurser.

Kvinnosjukvården måste förbättras!

Vård ska ges efter behov. Men vi vet att hälsotillstånd och sjukdomar som drabbar kvinnor, i större utsträckning valts bort i forskning och resurstilldelning och att det fortfarande sker. Vi i Vänsterpartiet driver på för att hälso- och sjukvård ska vara jämställd och jämlik.

I Region Västerbotten sitter Vänsterpartiet med i den politiska ledningen och vi driver på att alla vinner på en mer jämlik, jämställd och rättvis region.

Vi har visat att det går att driva en region med vänsterinriktning – trots ekonomiska, sociala och befolkningsmässiga utmaningar och en högervinklad nationell vårdpolitik. Vänsterpartiet har visat att vi gör skillnad. Vi har gjort flertalet riktade satsningar för att förbättra kvinnosjukvården, men det är inte nog och de förbättringar som skett måste ständigt försvaras.

Avgörande är att den nära hälso- och sjukvården finns och fungerar som den ska. Därför ska det finnas förlossning och kvinnosjukvård vid alla tre sjukhus. Det är vi i den rödgröna majoriteten överens om.

Vi är också överens om att alla hälsocentraler ska ha tillgång till mödrahälsovård och barnhälsovård. Vägval som gjort att Västerbotten har haft en relativt god tillgång till barnmorskor i primärvården. Det är också något vi fått kämpa för och fortsätter kämpa för i stort och smått; som att det skulle finnas vårdplatser vid Skellefteå lasarett för kvinnosjukvården när deras egna lokaler inte gick att använda.

Det handlar om att se till att vård och hälsovård finns nära tillgänglig, att sjukdomar som drabbar kvinnor i högre utsträckning uppmärksammas, att personal ska våga fråga om våldsutsatthet och veta var de ska vända sig om de får ett svårt svar och att det finns tillgänglig ungdomshälsa i hela länet.

Så har Vänsterpartiet förbättrat jämställdheten i hälso- och sjukvården:

  • Under 2022 stärkte Region Västerbotten arbetet för att identifiera våldsutsatta som kommer i kontakt med vården. Primärvården fick ett tydligare uppdrag att jobba med de frågorna. Det har också skrivits in i uppdraget till tandvården som ges till barn och unga att systematiskt ställa frågan om våldsutsatthet.
  • Region Västerbotten arbetar systematiskt för att tidigt upptäcka och förebygga våld. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om att alla verksamheter som möter patienter rutinmässigt ska fråga om våldsutsatthet och personal som har kontakt med patienter ska få utbildning inom området våld i nära relationer.
  • Centrum mot våld finns idag i Umeå och Skellefteå, och tack vare Vänsterpartiet finns nu ett beslut att starta upp ett Centrum mot våld för Västerbottens inland. Tillsammans med de övriga samarbetspartierna i S och MP har vi en ambition att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och ser vikten av att göra det i former som Centrum mot våld, tillsammans med kommunerna.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett tjänstepersonerna i uppdrag att utreda hur Region Västerbotten kan förbättra vård och behandling för våldsutsatta i hela länet. Behandlingen ska utgå från våldet som personen är eller har varit utsatt för.

Fem vänsterkrav

  • Jämställdhet utan jämlikhet är inte nog
  • Lika lön för lika arbete
  • Bibehåll modifierade 3/3-arbetstidsmodellerna och inför inom fler verksamheter
  • Förkortad arbetstid med bibehållen lön
  • Alla beslut ska värderas utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter